Signalen

vanuit het onderwijs

Home > Stroomschema > Signalen vanuit het onderwijs

Onderwijsgerelateerde signalen

Onder meer:

  • Leerling loopt achter bij taal en rekenen?
  • Leerling leert de pengreep niet?
  • Leerling blijft niet zitten, loopt steeds de klas uit?
  • Leerling komt onvoldoende tot leren, vergeet zijn spullen, kan moeilijk huiswerk plannen?
  • Leerling heeft vaak ruzie met andere kinderen?
  • Leerling komt vaak in conflictsituaties met medeleerlingen of docenten?
  • Leerling presteert beneden verwachting bij toetsmomenten?
  • Leerling kent een slechte concentratie?
  • Leerling wordt geschorst?

Kun je het op school oplossen?

Benut de eigen ondersteuningsstructuur op school

Kun je het niet binnen school oplossen?

Ga in overleg

Verzuim

Leerling is vaak afwezig

Regionaal protocol leerplichtLeerplichtzaken

(Vermoedens van)

Mishandeling of huiselijk geweld

Verwijsindex & Meldcode

© 2023 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs