Overleg

Home > Stroomschema > Overleg

Overleg

Is Extra ondersteuning en zorg/jeugdhulp nodig?

Dan kan de school en/of ouders een beroep doen op het samenwerkingsverband Passend onderwijs en het lokaal team (dit is de verzamelnaam voor CJG, wijkteam en sociaalteam).
School en ouders brengen in kaart welke ondersteuning passend is bij de leerling. Het lokaal team brengt samen met ouders en waar mogelijk met het kind/de jongere zelf in kaart welke ondersteuning nodig is. In een overleg worden de ondersteuningsvragen besproken en vastgesteld wat het meest passende antwoord zal zijn.

Naast de onderwijsondersteuning en de thuisondersteuning kan ook extra zorg/jeugdhulp op school nodig zijn (denk aan begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging).

Deze zorg/jeugdhulp kan vergoed worden vanuit meerdere wetten (Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz)).
In het stroomschema Zorg in onderwijstijd wordt toelichting gegeven op procedure en processen en zijn de verschillende wetten beschreven.

Stroomschema Zorg in onderwijstijd

Voor  het overleg worden uitgenodigd:

 • ouders of verzorgers (in het vo alleen bij multidisciplinair overleg);
 • waar mogelijk de jongere (in het vo alleen bij multidisciplinair overleg);
 • functionaris(sen) van de school (intern begeleider en/of leerkracht en/of directeur);
 • functionaris(sen) van het lokaal team;
 • deskundigen op afroep, indien nodig:
  – functionaris(sen) samenwerkingsverband
  – leerplicht ambtenaar
  – maatschappelijke werker
  – behandelaar van een kind/jongere
  – politie
  – etc.

Eén kind – één gezin – één paperclip!

Door de aanwezigheid van de functionarissen uit onderwijs en jeugdhulp wordt getracht (waar mogelijk samen met ouders (en jongere)) een plan te maken. Zo wordt gestreefd naar ‘één kind – één gezin – één paperclip’. Het woord ‘paperclip’ vervangt het woord ‘plan’, omdat we niet streven naar één gezamenlijk document, maar naar een integraal ondersteuningsdossier, wat kan bestaan uit verschillende plannen.

© 2023 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs