School

Ondersteuningsstructuur

Home > Stroomschema > Ondersteuningsstructuur school

Ondersteuning op school

Wie onderwijsondersteuning of zorg moet bieden tijdens onderwijstijd, hangt af van de ondersteunings- en/of zorgbehoefte van de leerling.

De leerkracht stemt het onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoefte van een leerling. Als de leerling ‘lichte’ ondersteuning nodig heeft, biedt de leerkracht die zelf. De intern begeleider/zorgcoördinator van een school biedt daarnaast ook ondersteuning. Denk hierbij aan hulpmiddelen voor een kind met dyslexie of een training om faalangst te verminderen. Dit valt allemaal onder de zogenaamde ‘basisondersteuning’. In het Schoolondersteuningsprofiel (of schoolgids) beschrijft elke school wat zijn onderwijsondersteuningsmogelijkheden zijn.

Extra ondersteuning

Is extra ondersteuning nodig? Dan kan de school een beroep doen op het samenwerkingsverband Passend onderwijs. Het SWV heeft in haar ondersteuningsplan beschreven wat onder basisondersteuning valt en wat onder Extra ondersteuning.

Inschakelen Extra ondersteuning

Extra zorg of jeugdhulp

Soms is er naast onderwijsondersteuning ook extra zorg / jeugdhulp op school nodig. Het kan hierbij gaan om zorg tijdens onderwijsuren (zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging). Zorg kan vergoed worden vanuit meerdere zorgwetten (Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz)).

In het stroomschema Zorg in onderwijstijd wordt toelichting gegeven op procedure en processen en zijn de verschillende wetten beschreven.

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs