Inschakelen Extra ondersteuning

Home > Stroomschema > Inschakelen Extra ondersteuning

Passend onderwijs
is niets anders dan goed onderwijs

De leerkracht stemt het onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoefte van een leerling. Als de leerling extra ‘lichte’ ondersteuning nodig heeft, biedt de leerkracht die zelf. De intern begeleider/zorgcoördinator van een school kan daarnaast ook ondersteuning organiseren. Denk hierbij aan hulpmiddelen voor een kind met dyslexie of een training om faalangst te verminderen. Dit valt allemaal onder de zogenaamde ‘basisondersteuning’. In het Schoolondersteuningsprofiel (of schoolgids) beschrijft elke school wat zijn onderwijsondersteuningsmogelijkheden zijn.

Is extra ondersteuning nodig?

Dan kan de school een beroep doen op het samenwerkingsverband Passend onderwijs. Binnen de FoodValley zijn vijf SWV-en actief. Zij hebben in het ondersteuningsplan beschreven wat onder Extra ondersteuning valt en hoe deze georganiseerd en aangevraagd kan worden.

Voor een aanvraag voor Extra ondersteuning moeten gegevens aangeleverd worden. Samen met ouders wordt in kaart gebracht welke ondersteuning passend is bij de leerling. In een overleg worden de ondersteuningsvragen besproken en vastgesteld wat het meest passende antwoord zal zijn. Het overleg binnen de basisschool heet het Ondersteuningsteam en binnen het Voortgezet onderwijs het zorgadviesteam (zat).
Waar mogelijk wordt expertise naar de leerling/jongere gebracht (Extra ondersteuning) en waar nodig wordt de leerling/jongere naar de expertise gebracht (Extra ondersteuning speciaal of bovenschoolse arrangementen).

Ieder samenwerkingsverband kent haar eigen afspraken en procedures welke staan beschreven in het zogenaamde ondersteuningsplan en hun websites.

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs