8h. VSO-leerlingen

stagelopen, uitstroom, dagbesteding

Home > Model Passende Samenwerking > 8h. VSO-leerlingen stagelopen uitstroom dagbesteding

Waar gaat het over?

Het komt voor dat leerlingen met een handicap zo beperkt zijn, dat er geen uitzicht is op een reguliere arbeidsplek. Zij zijn dan voor de rest van hun leven aangewezen op een dagactiviteitencentrum. Het gaat om leerlingen in het VSO met uitstroomprofiel dagbesteding. Zij gaan in de laatste periode van hun schoolcarrière ‘stage’ lopen bij een dagbestedingscentrum. Dit is dan als voorbereiding op de periode na hun schooltijd. Het doel is om de jeugdige en/of ouders kennis te laten maken met de situatie terplekke of om de acceptatie van de beperkingen wat gemakkelijker te maken. Hoewel dit door betrokkenen als ‘stage lopen’ wordt aangeduid, gaat het feitelijk om deelname aan een zorgprogramma.

Anders dan bij reguliere stages is er geen sprake van enige productiviteit voor de stage-instelling. De betrokkene heeft dezelfde en misschien zelfs meer begeleiding nodig als andere deelnemers. Het gaat dan ook om een gewenningsfase van korte duur. De vraag daarbij is of het dan gaat om een onderwijsprogramma waarbij de begeleiding ten laste komt van het onderwijs of dat er tijdelijk Jeugdhulp/Wmo kan worden geïndiceerd voor deze leerlingen om de overstap van school naar zorginstelling te overbruggen.

Hoe doen we het in de FoodValley?

PO – VO – gemeente

Om te bepalen wie verantwoordelijk is voor de kosten van stagelopen bij de zorginstelling moet een aantal stappen doorlopen worden:

Stap 1: Stage?

Het is mogelijk om op dagbesteding daadwerkelijk stage te lopen, ook voor leerlingen van het VSO. Dit kan in verzorging of in de groenvoorziening van de dagbestedingsorganisatie. Dan is er geen sprake van voorbereiding op dagbesteding, maar van een daadwerkelijke inhoudelijke stage waarbij er een stageovereenkomst wordt opgesteld en er geen betaling van de organisatie nodig zal zijn voor dagbesteding.

  • Check: is er een stageovereenkomst?

Stap 2: Uitstroomprofiel dagbesteding

Alleen als er sprake is van het profiel dagbesteding, kan het mogelijk zijn dat een ander dan de school verantwoordelijk is voor de bekostiging. Het uitstroomprofiel is opgenomen in het ondersteuningsprofielplan (OPP) van de leerling. Dit is opgesteld door de school in overleg met de ouders.

Let op! Bij het uitstroomprofiel dagbesteding is leerlingenvervoer naar het stageadres niet meer van toepassing (o.b.v. artikel 1 verordening leerlingenvervoer. Stage is praktische leertijd bij de beroepsopleiding. Uitleg: bij dagbesteding is er geen sprake van beroepsopleiding )

  • Check: wat staat er in het OPP?

Stap 3 Welke wet is van toepassing?

Veel leerlingen met uitstroomprofiel dagbesteding vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Als de leerling een Wlz toekenning heeft, valt de verantwoordelijkheid voor de bekostiging onder de Wlz en zal de aanvraag via het Centrum Indicatiestelling Zorg lopen. De kosten voor vervoer komen in dat geval ten laste van de Wlz.

Ook als de leerling geen Wlz beschikking heeft is het aan te bevelen om na te gaan of deze leerling wel in aanmerking komt voor de Wlz. Op basis van de Jeugdwet artikel 1.2 is er geen recht op een voorziening ten laste van de Jeugdwet als er recht bestaat op de Wlz of als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de leerling onder de Wlz kan vallen (een vergelijkbare bepaling is opgenomen in de Wmo).

  • Check: Is er een Wlz beschikking?
  • Check: Zou er recht kunnen bestaan op een Wlz voorziening?

Stap 4 Jeugdwet/Wmo

Als er voldaan is aan de voorgaande stappen dan is de gemeente aan zet op basis van de Jeugdwet (leerling is jonger dan 18 jaar) of de Wmo (leerling is ouder dan 18 jaar). Op grond van de uitgangspunten van deze wetten zal het recht op dagbesteding moeten worden bepaald en de bekostiging van de dagbesteding moeten worden geregeld. In principe betreft de stage periode een periode van beperkte duur.

  • Check: is bij de VSO school bekend met welke aanbieders er door de gemeente contracten zijn afgesloten? (eventueel onderverdeeld naar Jeugdwet en Wmo).

Hoe te handelen volgens de wet?

Zie ook stap 3 en stap 4 onder Hoe doen we het in de FoodValley?

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs