8f. Begeleiding en ondersteuning

vanwege wachtlijst intake, behandeling of uitspraak belastbaarheid

Home > Model Passende Samenwerking > 8f. Begeleiding en ondersteuning vanwege wachtlijst intake, behandeling of uitspraak belastbaarheid

Waar gaat het over?

Wachtlijst & passend onderwijs

Helaas is het wachten op een behandeling op basis van de Jeugdwet standaard. Tijdens deze wachttijd hoort het onderwijs op school voortgang te vinden. Om helderheid te geven over wanneer er van wachttijd wordt gesproken proberen wij de verschillende stappen inzichtelijk te maken.

Hoe doen we het in de FoodValley?

Dit onderdeel moet nog worden uitgewerkt.

Hoe te handelen volgens de wet?

Binnen acht weken nadat de ouder de aanvraag om jeugdhulp heeft ingediend moet er op basis van de Algemene wet bestuursrecht een besluit worden genomen door de gemeente. Deze acht weken tellen niet mee voor de wachttijd omdat pas na het besluit duidelijk is of er recht bestaat op een behandeling.

Voor de behandeling zal de ouder zich aanmelden bij een behandelaar van keuze, pas vanaf het moment van aanmelden gaan de wachttijd lopen, hiervoor zijn landelijke afspraken gemaakt de zogenaamde Treeknormen, de maximaal aanvaardbare wachttijden binnen de zorg. Voor de GGZ-hulp, zijn daarvoor de volgende normen afgesproken:

  • Maximale wachttijd bij aanmelding: 4 weken.
  • Maximale wachttijd tussen aanmelding en beoordeling: 4 weken.
  • Maximale wachttijd tussen beoordeling en ambulante behandeling: 6 weken.
  • Maximale wachttijd tussen beoordeling en intramurale behandeling: 7 weken.

Dit wil zeggen dat tussen aanmelding en ambulante behandeling er een maximale periode hoort
te zitten van 14 weken (4 weken tot de aanmelding, 4 weken tot beoordeling en 6 weken tot
behandeling).

In een uitspraak uit 2018 heeft de rechter bepaald dat de school die handelingsverlegen was geworden niet hoefde te wachten totdat alles was onderzocht en tot verwijdering van de leerling mocht overgaan, natuurlijk waren er wel scholen voor speciaal onderwijs beschikbaar voor deze leerling.

In het thuiszitterspact is afgesproken dat geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg, dat wil zeggen dat bij thuiszitters de wachttijd vanaf (aan)melding tot het daadwerkelijk aanbieden van hulp en onderwijs maximaal drie maanden is.

© 2023 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs