8e. Opbouw naar onderwijs

Home > Model Passende Samenwerking > 8e. Opbouw naar onderwijs

Waar gaat het over?

Wanneer een jeugdige (nog) niet in staat is de volledige onderwijstijd te volgen, ligt de verantwoordelijkheid voor de opbouw in principe bij onderwijs. Het is hierbij belangrijk dat leerplicht betrokken wordt in het proces. Door middel van continu evalueren wordt er beoordeeld wanneer het onderwijs wordt ingeschakeld voor de leerling. De afweging hoe belastbaar de leerling is, moet worden gemaakt door een behandelaar of schoolarts.

Hoe doen we het in de FoodValley?

PO – SO – SBO – VO – VSO

Over het algemeen stromen kinderen van 4 jaar in het onderwijs in. De meeste basisscholen hebben een wenprogramma voor het jonge kind. Als een kind van 4 jaar nog geen volledige schoolweek aankan, worden er afspraken gemaakt met de ouders. Zodra een kind 5 jaar is, is het leerplichtig en geldt de wetgeving . Een groep overslaan op de basisschool telt mee als volledig schooljaar.

In sommige situaties heeft een jeugdige een specifieke opbouw nodig naar het onderwijs. Dit geldt gedurende de gehele schoolloopbaan van de jeugdige. Er kunnen redenen zijn waarom de jeugdige geen volledig lesprogramma kan volgen. In een gesprek tussen ouders, school, leerplicht, lokaal team (de verzamelnaam voor CJG, wijkteam en sociaal team) en samenwerkingsverband wordt dan de opbouw besproken.

Gemeente

Als er een (volledige) ontheffing is van leerplicht, kan dagbesteding vanuit de Jeugdwet bekostigd worden. Hiervoor wordt een procedure doorlopen.

Hoe te handelen volgens de wet?

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn, maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar. Een jeugdige die 16 jaar wordt, moet het schooljaar dus eerst nog afmaken. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Als een jeugdige minimaal 12 volledige schooljaren naar school is geweest, is de leerplicht ook afgelopen. Een groep overslaan op de basisschool telt mee als volledig schooljaar.

Kwalificatieplicht voor jongeren van 16 en 17 jaar

Jongeren tussen 16 en 18 jaar die geen startkwalificatie hebben, hebben een kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Als een leerling onderwijs heeft gevolgd in het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs (vso), is deze jongere niet meer kwalificatieplichtig.
De kwalificatieplichtige jongeren moeten volledig dagonderwijs volgen. Ze mogen niet voltijds werken. Als een leerling de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo volgt, kan hij leren en werken combineren.

© 2023 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs