8c. Particulier onderwijs

Home > Model Passende Samenwerking > 8c. Particulier onderwijs

Waar gaat het over?

Particulier onderwijs wordt niet gefinancierd door de overheid en wordt daarom ook wel ‘niet-bekostigd onderwijs’ genoemd. Er gelden wel dezelfde kwaliteitseisen als voor regulier onderwijs. Voldoet een particuliere opleiding aan de gestelde maatstaven, dan wordt deze geaccrediteerd door de rijksoverheid. Omdat particuliere onderwijsinstellingen zelf het collegegeld mogen bepalen, kan dit bedrag (een stuk) hoger zijn dan bij regulier onderwijs.

Hoe doen we het in de FoodValley?

PO – VO – SBO – SO – VSO

Particulier onderwijs wordt niet door scholen of het samenwerkingsverband bekostigd. Wanneer ouders hiervoor kiezen, zal de betaling ook via de ouders lopen. Desondanks moet het gesprek en de afstemming met de betrokken partijen (waaronder onderwijs en gemeente) gevoerd worden. Vanuit Passend onderwijs blijft het namelijk zoeken naar een passend en dekkend aanbod voor leerlingen.

Gemeente

Particulier onderwijs wordt niet door scholen, gemeente of het samenwerkingsverband bekostigd. Wanneer ouders hiervoor kiezen, zal de betaling ook via de ouders lopen. Desondanks moeten het gesprek en de afstemming met de betrokken partijen (waaronder onderwijs en gemeente) gevoerd worden. Vanuit de gemeente blijft inzet en begeleiding binnen het gezin van belang.

Hoe te handelen volgens de wet?

De leerplichtwet bepaalt dat alle jeugdigen in de leerplichtige leeftijd onderwijs moeten volgen aan een school. Een zeer klein deel van de jeugdigen volgt onderwijs op een PO- of VO-school die niet door de overheid wordt bekostigd (zogenoemde particuliere (B3) scholen). De inspectie houdt hier wel toezicht op. Dit wordt derhalve niet vergoed vanuit de Jeugdwet of wet Passend Onderwijs.

Thuisonderwijs in Nederland niet in de wet opgenomen. Ouders en leerling doen een beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht ingevolge de leerplichtwet bij het inzetten van thuisonderwijs. Met een vrijstelling kunnen ouders in theorie zelf onderwijs aan hun jeugdigen geven, de inspectie houdt hier geen toezicht op. Dit wordt niet vergoed vanuit de Jeugdwet of wet Passend Onderwijs.

Voorbeelden

Uitspraak Rechtbank Den Haag 11 juli 2018 – ECLI:NL:RBDHA:2018:8310 (Gemeente Leiden): Voor het verstrekken van een pgb ten behoeve van onderwijs biedt de Jeugdwet geen wettelijke grondslag.

Als een leerling niet op school kan blijven door (niet toerekenbaar) gedrag moet de gemeente dan op basis van de Jeugdwet het onderwijs thuis vergoeden?

Wat zegt de rechtbank?

Naar het oordeel van de rechtbank valt onderwijs niet onder de in artikel 2.3 van de Jeugdwet genoemde jeugdhulpvoorzieningen in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen en voor zover de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen ontoereikend zijn. Passend onderwijs wordt, gelet op het hiervoor beschreven stelsel van wettelijke regelingen, geregeld in de Wet passend onderwijs en valt onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Dit betekent ook dat de Jeugdwet, zoals gemeente met juistheid herhaaldelijk in deze procedure heeft betoogd, geen wettelijke grondslag biedt voor de toekenning van een individuele jeugdhulpvoorziening met als doel het realiseren van (passend) onderwijs.

Conclusie

De gemeente hoeft geen kosten voor thuisonderwijs te vergoeden als het onderwijs (nog) geen passend aanbod heeft, binnen passend onderwijs dient hiervoor een oplossing te worden gevonden.

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs