8b. Buitenschoolse opvang plus

Home > Model Passende Samenwerking > 8b. Buitenschoolse opvang plus

Waar gaat het over?

Buitenschoolse opvang (BSO) is een verzamelnaam voor alle professionele kinderopvang voor schoolgaande jeugdigen buiten de schooltijden. De BSO wordt gezien als vrije tijd en daarom worden vaak verschillende activiteiten aangeboden.

Jeugdigen die extra begeleiding nodig hebben vanwege een diagnose of leerlingen van het S(B)O, willen ook gebruik kunnen maken van de BSO. Omdat deze doelgroep veelal meer aansturing of een andere context nodig heeft, is het product BSOplus ontstaan.

Hoe doen we het in de FoodValley?

PO – VO – SO-SBO – VSO

Niet van toepassing

Gemeente

De ontwikkeling van BSO plus is niet in lijn met onze visie van een inclusieve maatschappij, waar jeugdigen en jongeren zoveel mogelijk in hun eigen omgeving hulp en opvang krijgen en naar school kunnen gaan. De inhoudelijke visie van de jeugdhulpregio FoodValley omtrent breed toegankelijke voorzieningen voor kinderopvang en de praktijk lopen steeds verder uit elkaar. Er is voor FoodValley een duidelijk inhoudelijke reden om de BSOplus anders te organiseren. Daarbij zien we dat voor de opvang van jeugdigen nu middelen vanuit de Jeugdwet worden ingezet die hier niet voor bedoeld zijn.

Als blijkt dat er een vraag is voor extra ondersteuning tijdens de BSO, dan kan het lokaal team (de verzamelnaam voor CJG, wijkteam en sociaal team) vaststellen dat dit nodig is. Het lokaal team bespreekt samen met ouders en kinderopvang wat er aanvullend nodig is. De ouders betalen de kinderopvang (vanuit de Wet kinderopvang) en de gemeente bekostigt de extra ondersteuningsbehoefte: de plus (vanuit de Jeugdwet). De beschikking voor deze plus wordt aan ouders afgegeven aan de hand van het aantal uren per dag dat de jeugdige gebruik maakt van de kinderopvang. De BSO aanbieder ontvangt een zorgtoewijzing. Het kan betekenen dat een kind naar een andere kinderopvang gaat. Voor sommige jeugdigen kan het nodig zijn om voor een korte periode de inzet van een jeugdhulpinstelling in te schakelen om een kind te begeleiden bij deze overgang. Het is ook mogelijk dat er tijdelijk ondersteuning aan de BSO wordt toegevoegd en dat de opvang het daarna alleen af kan omdat zij bijvoorbeeld interne coaching krijgen. Dit is aan het lokale team om af te spreken met betrokkenen.
Bovenstaande werkwijze is vanaf september 2019 breed ingevoerd in regio FoodValley. Alle BSO aanbieders kunnen hier aan mee doen en kunnen worden gecontracteerd mits ze aan de verplichtingen daartoe kunnen voldoen.

Hoe te handelen volgens de wet?

Het kan zijn dat de jeugdige (met een diagnose en/of jeugdigen die naar S(B)O gaan) tijdens de reguliere BSO extra begeleiding nodig heeft. In dat geval kan de begeleiding onder de Jeugdwet vallen. De gemeente beoordeelt of de inzet van begeleiding in de individuele situatie noodzakelijk is. Er wordt onderzocht of de jeugdige in de reguliere opvang verder kan ontwikkelen, eventueel met budget uit de Jeugdwet. Als de begeleiding noodzakelijk is in verband met opgroei-, opvoedings- en psychische problemen en stoornissen, kan de gemeente daarvoor een jeugdhulpvoorziening toekennen (artikel 2.3 lid 1 Jeugdwet).

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs