5b. Begeleiding bij ernstige taal- en spraakmoeilijkheden in onderwijs

Home > Model Passende Samenwerking > 5b. Begeleiding bij ernstige taal- en spraakmoeilijkheden in onderwijs

Waar gaat het over?

Jeugdigen met een taalontwikkelingsstoornis hebben vaak problemen met spreken en het begrijpen van taal. Ook hebben ze vaak een beperkte(re) woordenschat, waardoor het moeilijk wordt om een opdracht van de leerkracht uit te voeren. De leerling kan daar erg onzeker van worden. Hij trekt zich terug of wordt juist agressief. Door deze taalproblemen kan de omgang met klasgenoten lastig worden. Soms weten ouders ook niet (meer) wat ze kunnen doen om hun kind te helpen. Over het algemeen zijn de communicatieproblemen groter dan de gedragsproblemen, omdat ze niet goed begrepen worden.

Hoe doen we het in de FoodValley?

In het gebied van de samenwerkingsverbanden binnen de FoodValley is geen cluster-2 school aanwezig. Jeugdigen zijn bij een intensief arrangement aangewezen op scholen in de gemeente Arnhem, Amersfoort of Utrecht.

Leerlingen die slechthorend, doof of doofblind zijn, een taalontwikkelingsstoornis of een communicatief meervoudige beperking hebben, kunnen in aanmerking komen voor een onderwijsarrangement. Er zijn drie onderwijsarrangementen (binnen cluster 2): licht, medium en intensief. Het onderwijsarrangement bepaalt welke vorm onderwijs en begeleiding de jeugdige krijgt.

Wat betekent licht, medium of intensief?

Licht onderwijsarrangement

Een licht arrangement is bedoeld voor leerlingen die naar het regulier onderwijs gaan en een lichte vorm van ondersteuning nodig hebben. De onderwijsbehoefte van deze leerling kenmerkt zich over het algemeen door:

 • het regulier curriculum
 • voor specifieke vakken aangepaste instructie of begeleiding
 • ondersteunende materialen

Een beschikking voor een licht onderwijsarrangement wordt afgegeven voor maximaal 1 jaar, waarna het verlengd kan worden. Leerlingen met een licht of medium onderwijsarrangement, gaan naar een reguliere school met ambulante begeleiding of naar een mediumsetting.

Medium onderwijsarrangement

Een medium arrangement is bedoeld voor leerlingen die in het regulier onderwijs zitten en die op verschillende gebieden intensieve ondersteuning nodig hebben. De onderwijsbehoefte van deze leerling kenmerkt zich over het algemeen door:

 • op onderdelen aangepast curriculum
 • wekelijkse instructie/begeleiding (pre-teaching en re-teaching)
 • speciale lessen in kleine groepjes
 • speciale ondersteunende materialen

Een beschikking voor een medium arrangement wordt afgegeven voor maximaal 2 jaar, waarna het verlengd kan worden. Leerlingen met een licht of medium onderwijsarrangement gaan naar een reguliere school met ambulante begeleiding of naar een mediumsetting.

Intensief onderwijsarrangement

Een intensief arrangement is bedoeld voor leerlingen die op basis van hun onderwijsbehoefte geplaatst zijn op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze onderwijsbehoefte kenmerkt zich over het algemeen door:

 • aangepaste leerlijnen van Auris
 • doorlopende behoefte van aangepaste instructie
 • een veilige omgeving van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoefte
 • speciale ondersteunende materialen

Een beschikking voor een intensief arrangement wordt afgegeven voor maximaal 4 jaar, waarna het verlengd kan worden. Leerlingen met een intensief onderwijsarrangement gaan naar een speciale school (cluster 2) of naar een school-in-school.

Hoe te handelen volgens de wet?

De instellingen voor cluster 2 onderwijs zijn verantwoordelijk voor de bepaling van de toelaatbaarheid, het onderwijs aan en de begeleiding van leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. De instellingen zijn verplicht een Commissie van Onderzoek in te stellen en hebben dit gedaan. De functie en taken van de Commissie van Onderzoek zijn wettelijk vastgelegd. De instellingen ontvangen een basisbekostiging voor de leerlingen binnen het speciaal onderwijs en daarnaast een gebudgetteerd ondersteuningsbudget. Dit budget is gebaseerd op het aantal leerlingen op de teldatum van 1 oktober 2011.

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs