5a. Behandeling van ernstige taal- en spraakmoeilijkheden

Home > Model Passende Samenwerking > 5a. Behandeling van ernstige taal- en spraakmoeilijkheden

Waar gaat het over?

Jeugdigen met een taalontwikkelingsstoornis hebben vaak problemen met spreken en het begrijpen van taal. Ook hebben ze vaak een beperkte(re) woordenschat, waardoor het moeilijk wordt om een opdracht van de leerkracht uit te voeren. De leerling kan daar erg onzeker van worden. Hij trekt zich terug of wordt juist agressief. Door deze taalproblemen kan de omgang met klasgenoten lastig worden. Soms weten ouders ook niet (meer) wat ze kunnen doen om hun kind te helpen. Over het algemeen zijn de communicatieproblemen groter dan de gedragsproblemen, omdat ze niet goed begrepen worden.

Hoe doen we het in de FoodValley?

PO – VO – SO – SBO – VSO

Bij een vermoeden van een spraakprobleem kan een kind aangemeld worden voor een onderzoek. Hiervoor is een verwijzing van een arts nodig. Dat kan zijn: de huisarts, KNO-arts, revalidatiearts, neuroloog of kinder- of jeugdarts.

  • Een arts kan in overleg met ouders de verwijzing rechtstreeks naar de commissie van onderzoek sturen. Dan hoeven ouders verder niets te doen en zij ontvangen een bericht van de commissie over de verdere procedure.
  • Een arts kan ook de verwijzing aan ouders meegegeven. Dan kunnen zij zich via de site van Auris of Kentalis aanmelden of contact opnemen met een audiologisch centrum in de buurt.

Hoe te handelen volgens de wet?

De speciale scholen voor leerlingen die doof of slechthorend zijn, of die een ernstig spraaktaalprobleem hebben zijn verenigd in Siméa. Toelating tot een school voor cluster-2 verloopt via toelaatbaarheidsverklaring bij de commissie van onderzoek. Deze commissie beoordeelt aan de hand van criteria of een leerling is aangewezen op onderwijs op de instelling, of op ondersteuning vanuit de instelling. De commissie mag deze criteria zelf bepalen en bepaalt ook de duur van de toelaatbaarheid en het begeleidingsaanbod.

Vergoeding van logopedie valt onder de Zorgverzekeringswet. Ouders moeten dit zelf regelen met hun ziektekostenverzekering.

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs