4k. Aanschaf van aangepast materiaal en middelen

Home > Model Passende Samenwerking > 4k. Aanschaf van aangepast materiaal en middelen

Waar gaat het over?

Sommige leerlingen hebben aangepast meubilair of materiaal nodig doordat ze lichamelijke beperkingen hebben. Vaak wordt door een ergotherapeut een advies opgesteld welk meubilair of materiaal dat nodig is om deze leerling goed te laten deelnemen in de schoolsituatie.

Hoe doen we het in de FoodValley?

PO – VO

Als leerlingen aangepast meubilair nodig hebben, kan dat -na een advies door een ergotherapeut- aangevraagd worden bij het UWV. Dit geldt niet voor standaard meubilair dat op kleine punten aangepast is. Aangepast leermateriaal is een verantwoordelijkheid van de school.

SBO en (V)SO

Scholen voor speciaal onderwijs ontvangen geen financiering voor aangepast meubilair en andere hulpmiddelen. Zij moeten dat uit eigen budget betalen.

Hoe te handelen volgens de wet?

Wet Passend Onderwijs: De extra ondersteuning die leerlingen in het onderwijs ontvangen, kan op veel verschillende manieren worden vormgegeven. Afhankelijk van de problematiek van de leerling en de mogelijkheden van de school zal de extra ondersteuning door de school worden ingezet. De ondersteuning zal er altijd op zijn gericht om de leerling verder te helpen in zijn onderwijsontwikkeling.

Voorbeelden van ondersteuning van een leerling zijn speltherapie die er op is gericht om spelenderwijs leerproblemen aan te pakken, observatie, onderzoek of tijdelijke begeleiding door een orthopedagoog of een psycholoog, het aanschaffen van aangepast lesmateriaal (bijvoorbeeld pictogrammen of braille leerboeken), remedial teaching, begeleiding bij dyslexie, sociale vaardigheidstraining of kindcoaching.
Memorie van Toelichting Wet Passend Onderwijs (TK 2011-2012, 33 106, nr. 3 p. 16).

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs