4j. Onderzoek of tijdelijke begeleiding

door orthopedagoog of psycholoog

Home > Model Passende Samenwerking > 4j. Onderzoek of tijdelijke begeleiding door orthopedagoog of psycholoog

Waar gaat het over?

Een orthopedagoog analyseert, adviseert en begeleidt de jeugdige en de ouders als er sprake is van ongewone opvoedomstandigheden of een afwijkende ontwikkeling. Ook doet de orthopedagoog extra psychologisch onderzoek als dat nodig is.

Hoe doen we het in de FoodValley?

PO-VO

Leerlingen met een verstandelijke beperking hebben een eigen leerroute nodig. Dit vraagt om aanpassingen in het aanbieden van de leerstof. Er kan gewerkt worden aan eigen leerlijnen en instructiemomenten buiten de klassensituatie. De zelfstandigheid van de leerling bepaalt het tempo van leerstofopname. Het aantal uur ondersteuning die een leerling met een verstandelijke beperking nodig heeft, zal dan ook verschillen. Een onderzoek naar de intelligentie kan hierbij helpen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd of bekostigd door het onderwijs en/of samenwerkingsverband.

Als de leerontwikkeling stagneert door een onveilige thuissituatie, zal verder onderzoek nodig zijn. Dan is begeleiding nodig in de thuissituatie. Onderzoek en begeleiding moet betaald worden vanuit de Jeugdwet of wet maatschappelijke ondersteuning.

SBO-V(S)O

Het afnemen van een IQ-onderzoek valt onder eigen verantwoordelijkheid van de school.

Hoe te handelen volgens de wet?

Wet Passend Onderwijs: De extra ondersteuning die leerlingen in het onderwijs ontvangen, kan op veel verschillende manieren worden vormgegeven. Afhankelijk van de problematiek van de leerling en de mogelijkheden van de school zal de extra ondersteuning door de school worden ingezet. De ondersteuning zal er altijd op zijn gericht om de leerling verder te helpen in zijn onderwijsontwikkeling.

Jeugdwet/wet maatschappelijke ondersteuning: Als de leerontwikkeling stagneert door een onveilige thuissituatie, zal verder onderzoek nodig zijn. Dan is begeleiding nodig in de thuissituatie. Onderzoek en begeleiding moet betaald worden vanuit de Jeugdwet of wet maatschappelijke ondersteuning.

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs