4i. Speltherapie

gericht om spelenderwijs leerproblemen aan te pakken

Home > Model Passende Samenwerking > 4i. Speltherapie

Waar gaat het over?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor jeugdigen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. De inzet hiervan hangt af van het beleid van het schoolbestuur.

Hoe doen we het in de FoodValley?

PO – VO – SBO – V(S)O

Vanuit de school wordt speltherapie niet ingezet. Soms wordt speltherapie vergoed vanuit een aanvullende ziektekostenverzekering.

Hoe te handelen volgens de wet?

Wet Passend Onderwijs: De extra ondersteuning die leerlingen in het onderwijs ontvangen, kan op veel verschillende manieren worden vormgegeven. Afhankelijk van de problematiek van de leerling en de mogelijkheden van de school zal de extra ondersteuning door de school worden ingezet. De ondersteuning zal er altijd op zijn gericht om de leerling verder te helpen in zijn onderwijsontwikkeling.

Voorbeelden van ondersteuning van een leerling zijn speltherapie die er op is gericht om spelenderwijs leerproblemen aan te pakken, observatie, onderzoek of tijdelijke begeleiding door een orthopedagoog of een psycholoog, het aanschaffen van aangepast lesmateriaal (bijvoorbeeld pictogrammen of braille leerboeken), remedial teaching, begeleiding bij dyslexie, sociale vaardigheidstraining of kindcoaching.
Memorie van Toelichting Wet Passend Onderwijs (TK 2011-2012, 33 106, nr. 3 p. 16).

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs