2c. Onderzoek, diagnose en behandeling EED

(Ernstige Enkelvoudige Dyslexie)

Home > Model Passende Samenwerking > 2c. Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Waar gaat het over?

Als een leerling tot 13 jaar gedurende anderhalf jaar onvoldoende scoort op spelling en lezen, kan de school een aanvraag indienen voor onderzoek, diagnostiek en behandeling EED door een geregistreerd behandelinstituut dat gecontracteerd is door Regio Foodvalley.

Hoe doen we het in de FoodValley?

PO – SBO – SO

Bij vermoedens van dyslexie of EED bouwt de school een leerlingdossier op. De school moet voor de aanvraag van een onderzoek en behandeling bij de poortwachter verschillende gegevens uit dit dossier aanleveren.

Gegevens aanleveren t.b.v. dyslexie of EED

De gegevens die aangeleverd moeten worden uit het opgebouwde dossier (volgens het landelijk dyslexieprotocol Blomert):

 • Basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem;
 • Beschrijving van het lees- en spellingsprobleem;
 • Signalering lees- en spellingsproblemen: datum (toetsresultaten, criteria, score)
 • Omschrijving van de extra begeleiding (doelen, duur, inhoud, organisatievorm, begeleider). Tussen de toetsmomenten moet er minimaal 12 weken lang individuele remedial teaching hebben plaatsgevonden;
 • Resultaten van de extra begeleiding en beschrijving van gebruikte toetsen en normering;
 • Vaststelling toenemende achterstand ten opzichte van de normgroep, met vermelding van gebruikte toetsen en normcriteria;
 • Argumentatie voor het vermoeden van ernstige dyslexie: aantonen van didactische resistentie na geboden begeleiding van voldoende intensiteit en kwaliteit;
 • Indien bekend, vermelding en beschrijving van eventuele andere (leer)stoornissen Het dossier wordt tenslotte getekend door de directeur namens het bevoegde gezag.

Na medeondertekening van de ouder/verzorger gaat het leerlingdossier naar de poortwachter van de gemeente voor toetsing. Een poortwachter is een in dyslexie gespecialiseerde gedragsdeskundige. De toets kent drie aspecten:

 1. Voldoet het kind aan de in het protocol omschreven criteria voor ernst en hardnekkigheid (3 maal E);
 2. Heeft de school in aard en omvang de juiste extra ondersteuning geboden;
 3. Zijn er bijzondere kenmerken die van belang zijn voor de verwijzing zoals hoogbegaafdheid, ADHD (comorbiditeit).

Deze andere problemen kunnen een belemmering zijn voor de behandeling.

Na goedkeuring van de poortwachter geeft de gemeente een beschikking af voor een gekwalificeerde jeugdhulpaanbieder naar keuze. De school kan hierbij adviseren.
Als het dossier wordt afgekeurd communiceert de gemeente of de jeugdhulpmedewerker dit onderbouwd met de ouder/verzorger en met school. Bij goedkeuring van het dossier geeft de gemeente een beschikking voor een bepaalde periode af voor een gekozen gecontracteerde jeugdhulpaanbieder, (jeugdfv.nl) De gecertificeerde aanbieder is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Er volgt onderzoek naar EED, diagnostiek en bij vaststelling van EED volgt de EED-behandeling. Er wordt voor dit traject een maximumaantal behandelingen afgesproken met een tussentijdse evaluatie.

Na afronding van het traject volgt een warme overdracht door de jeugdhulpaanbieder aan de school en de ouder/verzorger. Het is vaak een meerwaarde als de jeugdige zelf aanschuift om te vertellen wat deze geleerd heeft omdat dit helpt in het vervolgtraject. Want EED stopt niet vanzelf! Het is tenslotte belangrijk dat men gezamenlijk (school, ouders/verzorgers en jeugdige) verantwoordelijk blijft voor het vervolgtraject (“Dyslexie, steun van drie!”).

VO

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt onderzoek, diagnostiek en behandeling bij EED niet vergoed door de gemeente. Ouders kunnen de jeugdige wel zelf aanmelden bij een zorgaanbieder EED, maar zullen dit dan volledig zelf moeten bekostigen. Begeleiding, facilitering en aanpassingen (zoals extra tijd bij proefwerken) vallen binnen de mogelijkheden van de VO-school; dit is door de vo-scholen vastgelegd in het niveau van de basisondersteuning dat iedere school moet kunnen bieden.

Gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor onderzoek, diagnostiek en behandeling bij EED voor jeugdigen tot 13 jaar. Hierna houdt de bekostiging op.

Hoe te handelen volgens de wet?

Toelichting vanuit Jeugdwet

De gemeente is verantwoordelijk voor de toeleiding, diagnose en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie bij jeugdigen tot 13 jaar in het primair en speciaal onderwijs. Dit traject valt onder de jeugdhulpplicht die stopt als een kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Wanneer een behandeltraject al loopt en het kind gaat naar het VO, dan loopt het traject door tot het einde van de behandeling of beschikkingsperiode.

© 2023 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs