1c. Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Home > Model Passende Samenwerking > 1c. Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Waar gaat het over?

De seksuele ontwikkeling is een levenslang proces en begint al in de eerste levensjaren. De lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling kunnen per jeugdige variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren. Tussen de 0 en 19 jaar zijn er verschillende ontwikkelingsfasen te herkennen.

De meeste jeugdigen ontwikkelen zich op een seksueel gezonde manier en maken op latere leeftijd seksueel gezonde keuzes. Seksueel gezond gedrag is niet schadelijk voor het eigen lichaam of psychosociaal welzijn. Gedrag is seksueel ongezond als het een (te verwachten) schadelijk of zorgwekkend risico vormt voor de (seksuele) ontwikkeling. Lichte seksuele grensoverschrijding kan bijgestuurd en gestopt worden, zodat de schade voor de seksuele ontwikkeling beperkt blijft. Ernstige seksuele grensoverschrijding kan schadelijk en bedreigend zijn voor een gezonde seksuele ontwikkeling. De impact hiervan is vooral afhankelijk van de aard, frequentie, ernst en omvang van het seksuele gedrag, de context waarbinnen het gedrag plaatsvond en de relatie met de pleger of dader.

Hoe doen we het in de FoodValley?

PO – VO – SBO – SO – VSO

Vraag bij niet leeftijdsadequaat seksueel overschrijdend gedrag als eerste advies en ondersteuning bij de GGD. Wanneer jeugdigen seksueel overschrijdend gedragen laten zien, dan is het nodig dat school in gesprek gaat met ouders. Als de situatie niet verbetert, kan het CJG ingeschakeld worden en/of kan een melding bij Veilig Thuis worden gedaan. Zie hiervoor de procedure poreuze randen. Als jeugdigen seksueel gedrag hebben meegemaakt, wordt er jeugdhulp ingezet. Dit kan door de GGD vastgesteld worden. Jeugdigen kunnen vervolgens een behandeling voor trauma of andere ondersteuning krijgen.

Gemeenten

De GGD en gemeente kunnen advies geven over de mogelijke ondersteuning bij seksueel overschrijdend gedrag. Het onderzoek en de behandeling verloopt op verwijzing van de gemeente (eventueel uitbesteed naar externe partijen).

Hoe te handelen volgens de wet?

Inzet van extra toezicht vanwege seksueel overschrijdend gedrag (op school en/of in de leefomgeving buiten school) valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school, ook niet bij plaatsing in het speciaal onderwijs, maar valt onder de Jeugdwet.

© 2023 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs