1a. Ondersteuning

Home > Model Passende Samenwerking > 1a. Ondersteuning

Waar gaat het over?

  • Passend Onderwijs gaat over de onderwijsbegeleiding en ondersteuning van jeugdigen die primair gericht is op het goed kunnen volgen van onderwijs.
  • Basisondersteuning is de (lichte) ondersteuning die de school zelf organiseert voor een leerling die extra hulp nodig heeft.
  • Naast de basisondersteuning is extra ondersteuning ook mogelijk; soms met inzet vanuit jeugdhulp.
  • Mocht een jeugdige dan nog aanvullende ondersteuning nodig hebben, dan kan gekeken worden naar een vorm van speciaal onderwijs.

Hoe doen we het in de FoodValley?

PO

Als een leerling belemmeringen ervaart in het ontwikkelingsproces, kan de school vanuit de basisondersteuning (algemeen geldende) ondersteuning aan iedere leerling bieden. Als deze ondersteuning niet voldoende blijkt en/of het gedrag doet zich ook voor buiten de schoolcontext, dan worden zwaardere interventies ingezet.

Voorbeelden van zwaardere interventies zijn:

  • inzet van handelingsgerichte ondersteuning
  • bovenschoolse arrangementen
  • verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs.

De procedure voor aanvraag van zwaardere interventies is per gemeente en per samenwerkingsverband specifiek en staat beschreven in de werkwijze van de betrokken partijen in de procedure poreuze randen.

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft bovenop de lichte ondersteuning, worden er onderwijsarrangementen ingezet op de eigen school. Via het samenwerkingsverband kan hiervoor ter ondersteuning extra hulp voor worden aangevraagd.

VO

Als een leerling belemmeringen ervaart in het ontwikkelingsproces, kan de school vanuit de basisplus ondersteuning (algemeen geldende) ondersteuning aan iedere leerling bieden. Als deze ondersteuning niet voldoende blijkt en/of het gedrag doet zich ook voor buiten de schoolcontext, dan worden zwaardere interventies ingezet.

Voorbeelden van zwaardere interventies zijn:

  • bovenschoolse arrangementen
  • verwijzing naar het speciaal (voortgezet) onderwijs.

De procedure voor aanvraag van zwaardere interventies is per gemeente en per samenwerkingsverband specifiek en staat beschreven in de werkwijze van de betrokken partij en in de procedure poreuze randen.

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft bovenop de lichte ondersteuning, worden er onderwijsarrangementen ingezet op de eigen school. Deze gelden zijn grotendeels onderverdeeld in de basisplusmiddelen van de school.

SBO – SO – VSO

Als er extra ondersteuning nodig is met betrekking tot gedrag en deze hulp kan niet binnen het reguliere onderwijs geboden worden, dan worden leerlingen verwezen naar het speciaal onderwijs. Afhankelijk van de hulpvraag wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor (V)SO of SBO toegewezen vanuit het samenwerkingsverband.

Gemeenten

Wanneer de inzet van de basis- en extra ondersteuning niet voldoende is, of wanneer het problematische gedrag zich afspeelt binnen verschillende contexten, komt jeugdhulp vanuit de gemeente in beeld. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van hulpverlening, training, begeleiding of doorverwijzing naar externe partijen voor diagnostiek en behandeling.

Hoe te handelen volgens de wet?

Lichte ondersteuning en extra ondersteuning ten aanzien van gedrag binnen de school, valt onder de wet Passend Onderwijs. Per samenwerkingsverband en per school is het verschillend hoe deze ondersteuning is ingericht. Als er ondersteuning nodig is bij het versterken van vaardigheden om problematisch gedrag te verminderen binnen verschillende contexten, ontstaat er een grijs gebied. Zie hiervoor ook de procedure poreuze randen.

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs