Model Passende Samenwerking

Home > Model Passende Samenwerking

Passende samenwerking

Afbakening  Jeugdwet – Onderwijswetten

Het Model Passende Samenwerking toont de afgesproken (wettelijke) verdeling van verantwoordelijkheden tussen Jeugdwet en Onderwijswetten in de FoodValley, geldend voor scholen, gemeenten en samenwerkingsverbanden (SWV) van Barneveld, Scherpenzeel, Veenendaal, Renswoude, Ede, Wageningen en Rhenen.

De bedoeling

De opzet van het Model Passende Samenwerking, is dat school, het lokaal team (dit is de verzamelnaam voor CJG, wijkteam en sociaalteam) en het samenwerkingsverband met ouders en jeugdige (kind, jongere of leerling) samenwerken rond ondersteuningsvragen. We praten hierbij met elkaar en niet over elkaar. Alle betrokkenen werken hierbij proactief en laagdrempelig; we bespreken situaties, vragen en ontwikkelingen in een vroeg stadium met elkaar door.

Budgetten en beleid moeten poreuze randen hebben om effectief ingezet te kunnen worden voor de ondersteuning van de jeugdige en het gezin. (Kijk in de brochure Mét andere ogen voor een toelichting op het begrip). Zodra er sprake is van poreuze randen is samenwerking en afstemming van belang.

Mocht je toch vaststellen dat er sprake is van een grijs gebied en daarmee onduidelijkheid, zoek dan juist de afstemming en samenwerking zodat poreuze randen gaan ontstaan. Ga hierbij uit van samenwerking, wederzijds vertrouwen en van het gezamenlijk belang.

Meer informatie over uitgangspunten en procedure poreuze randen

1. Gedrag (als gevolg van..)

Onderdeel Jeugdwet Overige wetten Onderwijswetten
Basisondersteuning
Onderwijswetten
Extra ondersteuning
Poreuze
randen
1a. Onderwijsondersteuning PO-VO PO-VO X
1b. Versterken sociale vaardigheden PO-VO PO-VO X
1c. Seksueel grensoverschrijdend gedrag X GGD
1d. Diagnose en behandeling jeugdpsychiater of kinderarts X

2. Dyslexie en Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Onderdeel Jeugdwet Overige wetten Onderwijswetten
Basisondersteuning
Onderwijswetten
Extra ondersteuning
Poreuze
randen
2a. Begeleiding bij leesproblemen PO-VO
2b. Begeleiding bij dyslexie en Ernstige Enkelvoudige Dyslexie PO-VO
2c. Onderzoek, diagnose en behandeling bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie X (PO) X (VO)
2d. Inzet bij fysieke leermiddelen PO-VO

3. Intelligentieonderzoek

Onderdeel Jeugdwet Overige wetten Onderwijswetten
Basisondersteuning
Onderwijswetten
Extra ondersteuning
Poreuze
randen
3a. Onderzoek gericht op leerproces PO-VO PO
3b. Onderzoek als onderdeel van diagnostisch proces in het kader van jeugdhulp X

4. Ondersteuning leerontwikkeling

Onderdeel Jeugdwet Overige wetten Onderwijswetten
Basisondersteuning
Onderwijswetten
Extra ondersteuning
Poreuze
randen
4a. Begeleiding op school PO-VO PO-VO
4b. Huiswerkbegeleiding Voor ouders
4c. Remedial teaching PO
4d. Ergotherapie (behandeling) ZVW PO
4e. Executieve functies (plannen en organiseren) X PO-VO X
4f. Psycho-educatie X (kind / gezin) PO-VO (groepsgenoten)
4g. Dyscalculie PO-VO
4h. Epilepsie: begeleiding van de leerling in school PO-VO LWOE
4i. Speltherapie PO-VO
4j. Onderzoek/begeleiding door orthopedagoog/psycholoog X
4k. Aanschaf van aangepast materiaal en middelen UWV PO-VO

5. Taal- en spraakmoeilijkheden

Onderdeel Jeugdwet Overige wetten Onderwijswetten
Basisondersteuning
Onderwijswetten
Extra ondersteuning
Poreuze
randen
5a. Behandeling van ernstige taal- en spraakmoeilijkheden ZVW
5b. Begeleiding bij ernstige taal- en spraakmoeilijkheden in onderwijs PO-VO Door Cluster 2

6. Persoonlijke verzorging op school

Onderdeel Jeugdwet Overige wetten Onderwijswetten
Basisondersteuning
Onderwijswetten
Extra ondersteuning
Poreuze
randen
6. Persoonlijke verzorging X ZVW PO-VO PO

7. Medisch handelen

Onderdeel Jeugdwet Overige wetten Onderwijswetten
Basisondersteuning
Onderwijswetten
Extra ondersteuning
Poreuze
randen
7a. Voorbehouden handelingen ZVW
7b. Niet-voorbehouden handelingen, waaronder diabeteszorg PO-VO

8. Overig

Onderdeel Jeugdwet Overige wetten Onderwijswetten
Basisondersteuning
Onderwijswetten
Extra ondersteuning
Poreuze
randen
8a. Buitenschoolse opvang voor ouders
8b. Buitenschoolse opvang plus X voor ouders
8c. Particulier onderwijs voor ouders
8d. Deeltijdonderwijs en/of volgen van enkele lessen Leerplicht PO-VO
8e. Opbouw naar onderwijs X PO-VO PO-VO X
8f. Begeleiding en ondersteuning vanwege wachtlijst intake, behandeling of uitspraak belastbaarheid X PO-VO X
8g. Ontheffing leerplicht Leerplicht + GGD PO-VO
8h. VSO-leerlingen: stagelopen, uitstroom, dagbesteding X WLZ VSO X
8i. Zorgmijding, waardoor problemen op school ontstaan X PO-VO PO-VO X

© 2023 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs